Γενικοί Όροι Χρήσης 

1. Εισαγωγή

1. Η ιστοσελίδα Fashionstuff.gr, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα , το οποίο  δημιούργησε η ατομική  εταιρεία με την επωνυμία Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος η  οποία εδρεύει Δωδεκανήσου 20 Νέο Ηράκλειο 14122  με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 147754703000,  με ΑΦΜ 067391861 και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τηλ.  2114023415 (εφεξής η «​Εταιρεία​»).

2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του  ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση ​www.fashionstuff.gr​ καθώς και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει  η Εταιρεία μέσω αυτού. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα  και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων του ηλεκτρονικού  καταστήματος ​www.fashionstuff.gr​, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και  ανεπιφύλακτα τόσο τους κατωτέρω Γενικούς Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού  καταστήματος όσο και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών που  έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον η Εταιρεία για τη λειτουργία και χρήση  τόσο του ηλεκτρονικού καταστήματός της ​www.fashionstuff.gr​ όσο και των  παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων.  Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με  αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του  ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του ηλεκτρονικού  καταστήματος διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί όροι αυτοί θα  ισχύουν από κοινού και συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.  Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος  καταστήματος και των Ειδικών Όρων Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών, θα  υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι χρήσης έκαστης Υπηρεσίας.

4. Ο Χρήστης ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος Χρήστη των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς  και ο Επισκέπτης του δικτυακού τόπου ​www.fashionstuff.gr​θα αναφέρεται στο εξής  ως «​Χρήστης​», ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε κάποια παραγγελία υπηρεσιών ή  προϊόντων από την Εταιρεία.

5. Η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία του  ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  Η Εταιρεία διατηρεί επιπλέον το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να  αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που  διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, οποτεδήποτε το κρίνει  αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για  οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος  ηλεκτρονικού καταστήματος. Η παραμονή και χρήση της ιστοσελίδας  www.fashionstuff.gr​ σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των οποιωνδήποτε  τυχόν αλλαγών έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης, Γενικούς  ή/και Ειδικούς, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης του  παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, οι δε  συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην  Ελληνική  γλώσσα. Με την επιλογή γλώσσας δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε  (γραφή και ανάγνωση).

7. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας απευθύνεται σε άτομα με πλήρη  δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος  από ανήλικους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού  της καταστήματος από Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

8. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας καθώς και οι συμβατικοί όροι  παροχής αυτών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα ​www.fashionstuff.gr​ δύνανται να  αντικαθίστανται / τροποποιούνται / καταργούνται οποτεδήποτε από την Εταιρεία,  κατά την διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα  υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτήν.

2 Παρεχόμενες Πληροφορίες – Υπηρεσίες & Προϊόντα

1. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα  και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα  www.fashionstuff.gr​  τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και την  ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για  κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που  αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες,  υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της  προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της  ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

2. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού  καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή  λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει την διαθεσιμότητα κλπ), η  Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του  συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων  πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην  καταχώρηση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε Χρήστη. Παρ’ όλα αυτά και επειδή  δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση ανθρώπινου λάθους, για την ασφάλεια των  συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν ή υπηρεσία παρουσιάζει ασυνήθιστα  χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην  παραγγελία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης  πελατών στο  2114023415  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη  διεύθυνση:[email protected]

3. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα  ευθύνεται έναντι των Χρηστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από  τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνο σε όσες περιπτώσεις  προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης.

2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα,  φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω  του διαδικτυακού τόπου “​όπως ακριβώς έχουν​” (as is).

3. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα ​www.fashionstuff.gr​  δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα  κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του  ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη  ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών  ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη  επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες  που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των  προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Χρηστών περί της μη  διαθεσιμότητάς τους.

5. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν  παρουσιαστούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο  ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με  την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του  δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του  Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της  ιστοσελίδας ​www.fashionstuff.gr​, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω  των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη,  απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει καμία  ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της  Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.  Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα,  γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας,  ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά  σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα  εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής  ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τους συνεργάτες αυτής και προστατεύεται από τις  εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής  ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική)  χρήση.

2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και  μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση,  αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση, έκδοση, εκτέλεση,  φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο,  ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού  σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.  Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή  οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για  εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν  προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου  δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι  πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς  αναφερόμενων στο παρόν.

3. Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών,  γραφικά, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το  ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή τρίτα μέρη και τα  προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων  μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και  κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα  πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή  δικαιώματος χρήσης τους.

 5. Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν  και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη  και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας ​www.fashionstuff.gr​ και του ηλεκτρονικού  καταστήματος της Εταιρείας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας και  Πολιτικές που είναι αναρτημένα σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε  ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα  συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της  Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και να μην  προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή  δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα/κατάστημα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να  θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της Εταιρείας.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Χρήστες της ιστοσελίδας ​www.fashionstuff.gr  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για:

1. 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους  οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο,  προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε  τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών  οιουδήποτε προσώπου

2. 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους  οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών,  κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους  οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα  μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές  πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν  ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε  συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους  οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,  εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή  άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους  οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε  άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την  διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της

λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής  νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,

7. 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,

8. 8. συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών  δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων

9. 9. διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου της Εταιρείας.

4. Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας  www.fashionstuff.gr​   και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε  οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να  αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν  εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας  www.fashionstuff.gr​ και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το  εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας από Χρήστη, ο  τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και  αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

6. Ασφάλεια Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  της Εταιρείας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα  σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας  των καταναλωτών  (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από  απόσταση.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών  Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα  απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να  εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες  σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ελεγχόμενη Πρόσβαση Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από εξοπλισμό ο  οποίος επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Χρήστες  απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με  απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.   Κρυπτογράφηση Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται  τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται  σε ένα κωδικό κλειδί 2048 bits για την κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν σταλούν  μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό  κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Απόρρητο Συναλλαγών Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη του ηλεκτρονικού  καταστήματος  είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα  μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο  των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Τα στοιχεία των Χρηστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, τηλέφωνο  επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.)  και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται  απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι Χρήστες  κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με  το παρόν, θα ενημερώνονται από την Εταιρεία και συναινούν και αποδέχονται την  επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις  ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και  της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται  συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι ή/και προστηθέντες της Εταιρείας στα πλαίσια  της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.  Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις  πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη  διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Εταιρεία δεσμεύεται να μην  αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει  έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από νόμο, δικαστική  απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που  δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά από αυτή ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την  υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των  εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα  πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την Εταιρεία. Ο Χρήστης μπορεί να έχει  πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.  Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης,  πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που τον  αφορούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2472/1997 για την προστασία των  προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει τροποποιημένος.

  7. Ακύρωση Παραγγελίας / Συμβατική Υπαναχώρηση Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία: Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, οι Χρήστες  μπορούν να γυρίσουν σε προηγούμενο βήμα και να αφαιρέσουν τις ποσότητες των  προϊόντων από το καλάθι αγορών τους.

(β) Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας: Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και πριν την αποστολή  των προϊόντων, ο  Χρήστης δύναται να ακυρώσει τυχόν υποβληθείσα Παραγγελία είτε καλώντας στο 2114023415,είτε αποστέλλοντας email στο ​[email protected]​ στο οποίο θα πρέπει  να αναφέρεται και ο κωδικός της παραγγελίας.

(γ) Μετά την κατάρτιση της σύμβασης (Συμβατική Υπαναχώρηση): Μετά την  παραλαβή του προϊόντος , ο Χρήστης δύναται να υπαναχωρήσει από τη  πώληση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία  παραλαβής της, αποστέλλοντας στην Εταιρεία,το προϊών στην κατάσταση που το  παρέλαβε και με όλα τα διακριτικά του.  Η κατά τα ανωτέρω συμβατική  υπαναχώρηση υπόκειται σε κάθε περίπτωση στους Ειδικούς Όρους Χρήσης έκαστης  Υπηρεσίας.

 9. Τιμολόγηση – Τιμολογιακή Πολιτική

1. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο  αναλογούν ΦΠΑ.

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη  ειδοποίηση του Χρήστη. Ευνόητο είναι ότι ο Χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα  το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν.

3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τα  χαρακτηριστικά και τις τιμές των Υπηρεσιών ή/και Προϊόντων που προβάλλονται  στην Ιστοσελίδα της.

10. Αποδοχή Όρων Χρήσης

1. Από τη χρήση της ιστοσελίδας ​www.fashionstuff.gr​ τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με  όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του  παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την  υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας  προϊόντων και επιπροσθέτως η σύμφωνη  γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων  όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της  παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με  τους Όρους Χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε  παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρείας, και θεωρείται ως η  υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

2. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους (άτομα  που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που  στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την εγγραφή του ο Χρήστης δηλώνει ότι  είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δε θα επιτρέψει  την χρήση των στοιχείων του από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια χρήση των στοιχείων πρόσβασης, υπεύθυνος  είναι  αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης.

3. Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων αποστέλλεται στην Εταιρεία μέσω  Internet, εάν και μόνο αν ο Χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα  τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Χρήστης  έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Τροποποίηση – Πλήρης Συμφωνία – Επικεφαλίδες  Οι παρόντες όροι χρήσης του δικτυακού τόπου​ ​www.fashionstuff.gr​ συντάσσονται με  βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το

Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες  της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού  σκοπού του δικαιώματος. Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις.  Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και  ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία  θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της  από τον Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση,  διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε  επί του αντικειμένου της συμφωνίας.  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη  ειδοποίηση του Χρήστη, τους Όρους Χρήσης. Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση των  Όρων Χρήσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων θα αναρτάται από την  Εταιρεία σε ειδική ενότητα.  Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν  συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του  κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.   Μερική Ακυρότητα Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε  κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την  ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις  προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι  άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το  δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή  προβλέψεων.   Παραίτηση Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα  κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα  πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση  εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης  αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα  ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου  αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν  τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα  περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω  ενέργειες.

  11. Ανωτέρα Βία Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή  αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους  Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η  ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα  αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν  την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα  απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη  στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην  ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την  ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, σε  περίπτωση που το γεγονός της ανωτέρας βίας εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο  των τριάντα (30) ημερών ισχύουν τα οριζόμενα στο σχετικό Άρθρο της Καταγγελίας.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συμβιβαστικά όλες τις  διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες που λαμβάνει ο  Χρήστης.  Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία,  ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και  περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται  στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως  των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικειοθελώς.   Ειδικοί Όροι Χρήσης Ο Χρήστης έλαβε γνώση και αποδέχεται τους ​Ειδικούς Όρους Χρήσης​ κάθε  υπηρεσίας.